GDPR

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený vlastník bytu/nebytového priestoru,

aby sme ako správca podľa § 8 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bytoch“) mohli spravovať spoločné časti, spoločné zariadenia bytového domu a príslušenstvo bytového domu, prípadne aj pozemok, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1.    Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť DOModern, spol. s r.o., so sídlom: Medveďovej 19, 851 04 Bratislava, IČO: 44382634, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  , odd.: Sro, vl.č.: 54538/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme mohli spravovať spoločné časti, spoločné zariadenia a príslušenstvo Vášho bytovho domu a prípadne aj pozemok v zmysle Zákona o bytoch, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo bankového účtu a kód banky, resp. v tvare IBAN.

 1.    Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ekonomickej, technickej a právnej správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva Vášho bytového domu, prípadne aj pozemku v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a príslušnej zmluvy o výkone správy.

 1. Na akom právnom základe osobné údaje spracúvame?

Podľa § 13 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) vykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t.j. na základe Zmluvy o výkone správy.

Naša spoločnosť, ako správca bytových domov je oprávnená spracúvať osobné údaje v zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 183/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

„Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. …“

Dotknutá osoba je povinná nám poskytnúť uvedené osobné údaje aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého, pričom ide o zmluvnú povinnosť. V prípade, ak nám dotknutou osobou nebudú uvedené údaje poskytnuté, budeme vychádzať z verejne prístupných zdrojov (napr. www.katasterportal.sk).

 1.     Ako nám môžete poskytnúť Vaše (aktuálne) osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: domodern@domodern.sk
 • písomným oznámením na adresu sídla našej spoločnosti: DOModern, spol. s r.o., Medveďovej 19, 851 04 Bratislava.
 1.    Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokát, exekútor, notár, dražobná spoločnosť, súd, orgány činné v trestnom konaní, poisťovňa, banka, subjekty zabezpečujúce vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, inštaláciu, výmenu, servis a overovanie určených meradiel, vykonanie odpočtov a rozpočítavanie nákladov za dodávku energií a ostatných nákladov, vykonanie diela, opravy a údržbu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, 24 h. havarijnú službu a odstránenie havarijných stavov, orgány verejnej moci a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracovávané na účel – správa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, prípadne aj pozemku – ekonomická, technická a právna časť podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch a príslušnej zmluvy o výkone správy počas trvania vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a minimálne tri roky od posledného ročného vyúčtovania u vlastníkov, u ktorých došlo k prevodu bytu na iného vlastníka, alebo u vlastníkov, kde došlo k ukončeniu správy domu, a následne po nevyhnutnú dobu pre prípad evidovania a vymáhania nedoplatkov.

 1.    Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

 1.    Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť aj na našu zodpovednú osobu e-mailom na e-mailovú adresu: domodern@domodern.sk.

   

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: domodern@domodern.sk. Tiež máte možnosť podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, resp. sa domnievate, že ste boli dotknutý na svojich právach.

 1.    Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania. K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, avšak len v rozsahu nevyhnutnom na výkon ich práce. Všetci naši zamestnanci boli poučení o ochrane osobných údajov.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky Vaše osobné údaje sú na serveri našej spoločnosti, nachádzajúcom sa na území SR, šifrované a chránené prístupovými heslami a v listinnej podobe uložené v uzamknutej miestnosti.

 1.    Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný písomne alebo zverejnením na našom webovom sídle: http://www.domodern.sk/.

 

Poučenie o právach                                                                                                        

Vážený vlastník bytu/nebytového priestoru,

ako správca podľa § 8 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bytoch“) za účelom správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva Vášho bytového domu, prípadne aj pozemku podľa Zákona o bytoch a príslušnej zmluvy o výkone správy, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

 1. a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

 1. b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

 1. c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý sme ich spracúvali;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

 

 1. d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

 

 1. e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme , ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my, pokiaľ je to technicky možné.

 

 1. f) Právo namietať

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu:
 • písomne na adresu sídla našej spoločnosti: DOModern, spol. s r.o., Medveďovej 19, 851 04  Bratislava.

 

Môžete sa tiež obrátiť na našu zodpovednú osobu e-mailom na e-mailovú adresu: domodern@domodern.sk

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte, ak nepožiadate o iný spôsob, a to v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti.